Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2018.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2018. dec. 20.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

FRISS HÍREK, INFORMÁCIÓK

A továbbképzés megnevezése:

Tehetséggondozás Kodály szellemében

A foglalkozási órák száma: 30 óra

Az alapítási engedély száma: 27282 – 50/2016

 

A továbbképzés célja:

A résztvevők megismerik a művészeti nevelés sokféle alkalmazási lehetőségét a közoktatásban: gyakorlati példákon, bemutató foglalkozásokon keresztül meggyőződnek arról, hogy a kodályi hagyományok alkalmazása pozitív hatással van a közismereti tárgyak eredményes oktatására (írás, olvasás, matematikai készségek, nyelvtanulás, stb.). Ennek ismeretében a résztvevők képessé válnak az érdeklődési körüknek, személyiségüknek, adottságaiknak, intézményük hagyományainak, lehetőségeinek legmegfelelőbb módszerek kiválasztására, valamint alkalmazására az iskolai oktatásban és tehetséggondozásban.

 

A program tartalmának rövid ismertetése:

A program szándéka megvalósítani Kodály gondolatát, mely szerint „….a zenével nemcsak zenét tanulunk. Az ének. felszabadít, bátorít, koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, figyelemre, fegyelemre szoktat…”. A továbbképzés előadói előadások keretében mutatják be az integrált művészeti nevelés lényegét, célját és alapelveit, annak élettani, humánbiológiai hátterét: az életkorok, tantárgyak, műveltségi területek szerinti lehetőségeket a multikulturális nevelés szakmaspecifikus tartalmához kapcsolható módszereket előadások, interaktív gyakorlatok, gyakorlati bemutatók szemléltetik. A művészeti nevelés fogyatékkal élők körében alkalmazott módszereit, elérhető eredményeit a résztvevők óra/foglalkozás látogatások keretében figyelhetik meg.

 

A továbbképzés specialitásainak kiemelése:

A továbbképzés a művészeti nevelés gazdag módszertára tekintetében elsősorban figyelemfelkeltő, ismeretbővítő célú: a gyakorlatban hosszú ideje jól működő, modell értékű, de kevéssé ismert pedagógiai műhelyek munkáját közvetlenül a műhelyekben dolgozó pedagógusok mutatják be.

A program így a közoktatás megújításának folyamatában kívánja segíteni a tanfolyami képzésben részt vevő pedagógusokat, intézményi vezetőket.

 

Az ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei:

A tanúsítvány kiadásának feltétele adaptációs terv elkészítése és határidőre történő leadása.

Az előírt tartalmi követelmények: A résztvevők ismerjék a kodályi hagyományokon alapuló integrált művészet­pe­da­gógiai képzés módszertani alapelveit (rendszeresség, szakszerűség, fokozatosság, gyakorlatban kipróbált és ered­ményesen működő program), valamint az integrált művészetpedagógiai képzés megvalósításának területeit (kor­osztály szerint óvodától középiskolával bezárólag, előnyös és hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkezők, egészséges és fogyatékkal élő gyermekek). Emellett legyenek képesek a képzés módszertani alapelveit beilleszteni saját vagy intézményük oktatási-nevelési programjába.

 

Az ismeretek számonkérésének módja:

A tanfolyamot követő 3 héten belül a résztvevők készítsenek, maximum ½ szerzői ív (20.000 karakter) terjedelemben adaptációs tervet, melyben bemutatják, hogy intézményükre, szakterületükre, pedagógiai gyakorlatukba miképpen építhetők be a továbbképzés során megismert művészetpedagógiai módszerek (nyelvtanulás, ének-zene oktatás, informatikai oktatás, stb. területén). Az adaptációs terv alapján arra kívánunk választ kapni, hogy a résztvevők mennyiben sajátították el a komplex művészeti nevelés lehetőségeit, a bemutatott gyakorlati módszereket, és azok közül legalább kettőt választva képesek-e alkalmazni azokat saját vagy intézményük pedagógiai programjában.

 

A jelentkezés feltételei:

Iskolai végzettség: egyetem vagy főiskola – bármely, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 17.§ alapján nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben való alkalmazáshoz szükséges szakképzettség.

Javasolt munkakörök:

Óvodapedagógus, tanító, zenetanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus.

 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, munka­közösség-vezető, osztályfőnök, szabadidő­-szervező, gyakorlóiskolai vezetőtanár, óvodai szakvezető, bázisiskolai mentortanár.

 

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja:

Három egymást követő napon 3x10 óra, vagy 5 egymást követő napon 5x6 óra, igény szerint.

 

A részvételi díj összege: 30.000 Ft.

 

Jelentkezés:

A mellékelt Jelentkezési lap és Felnőttképzési szerződés adatainak megadásával és elküldésével az Egyesület címére:

Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

1145, Budapest; Amerikai út 41.

 

Jelentkezési lap letöltése       Felnőttképzési szerződés letöltése

 

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Étkezés, utazás, szállás költsége.

 

A továbbképzés helyszíne:

ELTE BTK Zenei Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.

 

A tanfolyamot elvégzők módszertani szakértői minősítést kapnak.

 

<<< Vissza